زاویه سازی فک و صورت

زاویه سازی فک و صورت

منظور از زاویه سازی صورت، ایجاد تغییراتی در زاویه فک است، تا فک باریک‌تر و شبیه به حرف V گردد. برای این امر می توان از تزریق بوتاکس، ژل و چربی استفاده کرد. از زاویه سازی صورت به منظور کوچک کردن فک، لاغر کردن صورت و بزرگ کردن و برجسته کردن چانه و گونه کمک گرفته می شود.

اگرچه در گذشته برای زاویه دادن به فک و صورت از عملهای جراحی و کوچک کردن استخوان فک و چانه استفاده می شد. امروزه روشهای غیرتهاجمی و غیرجراحی  ما را در این امر یاری می دهند.