کویتیشن

کویتیشن

کویتیشن یک روش ایمن  غیر جراحی، غیر تهاجمی و بدون بیهوشی است که بدون ایجاد برش و زخم انجام می شود. در کویتیشن همانند الترازد پایه ی کار بر اساس استفاده از امواج التراسونیک(فراصوت) است. سلولهای چربی توسط این امواج فراصوتی به لرزش درآمده، می شکنند و به حالت مایع تغییر شکل می دهند. سلولهای شکسته شده به کبد رفته و پس از تغییرات شیمیایی تبدیل به مواد قابل سوختن در ماهیچه ها می شوند و در ماهیچه ها میسوزند یا  ازطریق ادرار دفع میشوند. روش کویتیشن علاوه بر رفع چربی های زائد باعث جوانسازی و قدرت کششی  پوست می شود.

تفاوت کویتیشن با کرایولیپولیز در آین است که در کویتیشن از امواج استفاده شده اما در روش کرایولیپولیز برای شکستن سلولهای چربی از سرما استفاده می شود.